/     June 17
 
 
صفحه اصلی
خدمات
ورود اعضا
اینکو ترمز
قوانین و مقررات گمرکی
دفاتر و شعبه ها
ارتباط با ما
اخبار و گزارش ها
Exchange
قواعد عمومی برای تفسیر سیستم هماهنگ شده

طبقه بندی كالاها در نمانكلاتور طبق اصول ذیل انجام می گیرد:
1- عنـاوین قسمت ها و فصل ها و بخش ها دارای ارزشی جز شناساندن و تسهـیل امر مراجـعه نمی باشند زیرا طبقه بندی در متن شماره ها و یادداشت های مقدماتی قسمت ها و فصل ها و در قواعد زیر تا آنجایی كه این قواعد با مندرجات شماره ها و یادداشت ها مغایرت نداشته باشند قانوناً تعیین گردیده است.
2- الف ـ هر اشاره ای به یك شئی در شماره ای معین شامل این شئی میشود و لو بحالت غیركامل یا تمام نشده به شرط اینكه به همان صورت مشخصات اساسی شئی كامل یا تمام شده را داشته باشد. همچنین شامل شئی كامل یا تمام شده یا اشیایی كه طبق مقررات پیش گفته باید كامل یا تمام شده تلقی شوند وقتی كه به صورت پیاده شده یا سوار نشده عرضه میگردند می شود.
ب ـ هر ذكری از یك ماده كه در هر شماره معین شده است مربوط به این ماده می باشد خواه به حالت خالص یا مخلوط و یا حتی با اشتراك با مواد دیگر. همچنین هر ذكری كه از مصنوعات ساخته شده از یك ماده معین شده است مربوط به آن مصنوعات است كه تماماً یا جزاً از این ماده تشكیل شده باشد. طبقه بندی این محصولات مخلوط یا اشیاء مركب (Composit) طبق اصول بیان شده درقاعده 3 بعمل می آید.
3- در مواردی كه خواه در اجرای مقررات قاعده 2- ب یا به هر صـورت دیـگر كالایی قابـل طبقه بندی در دو یا چند شماره بنظر برسد، طبقه بندی آن به نحو زیر انجام می گیرد:
الف ـ شمارهای كه كالا را به صورت مشخص تری توصیف كند بر شماره هایی كه صورت عمومی تری را بیان میكند مرجح خواهد بود. با این حال وقتی كه دو یا چند شماره هر كدام تنها به یك قسمت از مواد متشكله یك محصول مخلوط یا یك شئی مركب یا فقط به آن قسمت از اشیاء در مورد كالاهایی كه به صورت مجموعه برای خرده فروشی آماده و عرضه میشوند مربوط میشود، این شماره ها را باید همچنین با در نظر گرفتن این محصول یا این شئی به عنوان مشخص تر تلقی كردحتی اگر یكی از شماره ها از طرف دیگر توصیف دقیقتر یا كاملتری از آن كرده باشد.
ب – طبقه بندی محصولات مخلوط، مصنوعاتی كه از مواد مختلف تشكیل شده و یا از به هم متصل كردن اشیاء گوناگون بدست آمده باشد و كالاهایی كه به صورت مجموعه برای خرده فروشی آماده و عرضه شده اند ولی طبقه بندی آنها را با اجرای قاعده 3- الف نتوان تعیین كرد طبقه بندی با توجه به ماده یا شئی كه صفت و خاصیت اساسی خود را به آن محصول میدهد بعمل می آید، به شرط اینكه تشخیص این امر میسر باشد.
ج ـ در مواردی كه باقواعد 3- الف و 3- ب نتوان طبقه بندی كالایی را تعیین كردآن كالا در
شماره ای كه از لحاظ ترتیب عددی در آخر قرار گرفته بین آنهـایی كه قابـل اعتبـار تشخیـص داده شـده است طبقه بندی میگردد.
4- كالاهایی را كه نتوان طبق قواعد مذكور در فوق طبقه بندی كرد در شماره مربوط به كالایی كه بیشتر به آن شبیه است طبقه بندی میشود.
5- علاوه بر مقررات پیش گفته، قواعد زیر در مورد كالاهای آتی الذكر اجرا میگردد:
الف ـ جلد برای دوربین عكاسی، آلات موسیقی، اسلحه، آلات رسامی، جعبه ها و محفظه های مشابه كه بخصوص برای جای دادن یك شئی معین یا یك مجموعه ساخته شده و قابلیت این را دارند كه برای استعمال طولانی مورد استفاده قرارگیرند و با اشیایی كه بـرای آنها در نـظر گرفته شده عرضه میشوند با این اشیاء طبقه بندی میشوند در صورتی كه از نوعی باشند كه معمـولاً با آنها فروخته میشوند. با این حال این قاعده در مـورد محفظه هـایی كه خاصـیت اساسـی خود را بـه مجمـوعه می بخشند قابل اجرا نمی باشد.
ب ـ با رعایت مقررات قاعده 5- الف مذكور در فوق، ظروف محتوی كالاها چنانچه از نوعی باشند كه معمولاً برای این قبیل كالاها مصرف میشوند همراه با آنها طبقه بندی میشوند با این حال وقتی كه ظروف قابلیت این را داشته باشند كه بطور مطلوب و بصورتی مكرر مورد استفاده قرار گیرند این قاعده لازم الرعایه نمی باشد.
طبقه بندی كالاها در شماره های فرعی یك شماره در متن این شماره های فرعی و یادداشت های شماره های فرعی و همچنین با انجام تغییرات لازم در قواعد فوق و با آگاهی به اینكه فقط شماره های فرعی همسطح ممكن است مورد مقایسه قرار گیرند قانوناً تعیین گردیده است. از لحاظ این قاعده، یادداشت های قسمت ها و فصل ها نیز جز در مواردی كه مقررات مخالفی باشد قابل اجرا است.

 
ورود به سایت

دریافت رمز عبور
عضویت در سایت
 
Copyright 2008 Khankandi . All rights reserved
               + 98 912 695 45 65
                +98 912 572 58 90
 
Powered By Shaparak Group