/     June 17
 
 
صفحه اصلی
خدمات
ورود اعضا
اینکو ترمز
قوانین و مقررات گمرکی
دفاتر و شعبه ها
ارتباط با ما
اخبار و گزارش ها
Exchange
فصل اول - کلبات
http://www.iscu.gov.ir/images/tkinfo-bull1.gifماده 1
مفاهيماصطلاحات گمركي بكاربرده شده در موارد مختلف اين قانون طبق تعريفي است كه از طــرفشوراي همكاريهاي گمــركي بصورت مجمــوعه براي كشورهاي عضو، منتشر شــده يا ميشود.
http://www.iscu.gov.ir/images/tkinfo-bull1.gifماده 2
الفـ حقوق گمركي كالاي وارداتي موضوع بند (الف) ماده (2) قانون امور گمركي مصوب 1350به ميزان مذكور در جدول تعرفه گمركي ضميمه اين قانون كه بر اساس سيستم هماهنگ شدهتوصيف و كد گذاري كالا تنظيم شده است تعيين مي گردد
.
ب ـ سود بازرگاني وجهي استكه براساس قانون انحصار تجارت خارجي بموجب تصويبنامه هيات وزيران برقرار ميگردد
.
ج ـ هزينه هاي گمركي وجوهي است كه ميزان و شرايط آن با تصويب هيات وزيرانبراي تخليه و باربـري و بارگيـري ، انبارداري ، آزمايش و تعرفه بندي ، بدرقه كالا وخدمات فوق العاده تعيين مي شود، ترتيب وصول و نحوه مصرف اين وجوه طبق آئين نامهگمركي تعيين مي شود
.
د ـ عــوارض دريافتي بوسيله گمرك وجوهي است كه وصول آن طبقمقررات بعهده گمرك واگذار مي شود
.
ه – منظور از اظهار مندرج در اين قانون ذكراوصاف و مشخصات كامل كالا در اظهارنامه تسليمي به گمرك است بشكلي كه با توجه به آناوصاف و مشخصات كالاي اظهار شده مشخص و از غير آن بنحو روش متمايز گردد.
http://www.iscu.gov.ir/images/tkinfo-bull1.gifماده 3
وجوهيكه تحت عناوين حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض با رعايتمقررات اين قانون تعيين مي شود به وسيله گمرك به ريال وصول خواهد شد.
http://www.iscu.gov.ir/images/tkinfo-bull1.gifتبصره ( تبصره )
دراحتساب جمع وجوهي كه گمرك براي انجام تشريفات گمركي وصول مي كند كسر ريال يك ريالمحسوب مي شود.
http://www.iscu.gov.ir/images/tkinfo-bull1.gifماده 4
ازكالائي كه براي تعمير يا تكميل بطور موقت بخارج از كشور صادر مي شود در موقعبرگشــت به ايران فقط معادل 15 درصد ارزش كارهاي انجام شده بعنوان حقوق گمــركيدريافت مي گردد، مگر اينكه حقوق گمركي آن كالا از روي ارزش تعيين شده و نرخ آن كمتراز 15 درصد بوده يا از حقوق گمركي بخشوده باشد كه در اين صورت برحسب مورد حقوقگمركي آن به نرخهاي مقرر از ارزش كارهاي نامبرده دريافت يا بخشوده خواهد شد.
http://www.iscu.gov.ir/images/tkinfo-bull1.gifتبصره 1 ( تبصره )
بهكالاي بازرگاني موضوع اين ماده وقتي اجازه صدور موقت داده مي شود كه وزارتخانهصنعتي ذيربط كتبا عدم امكان تعمير يا تكميل در داخل كشور را گواهي كند.
http://www.iscu.gov.ir/images/tkinfo-bull1.gifتبصره 2 ( تبصره )
قطعاتو قسمتها و لوازمي كه تعويض يا اضافه شود عنوان تكميل را نداشته و مشمول مقرراتعمومي واردات مي باشد.
http://www.iscu.gov.ir/images/tkinfo-bull1.gifماده 5
هرگاهكشوري نسبت به تمام يا قسمتي از اقلام صادرات ايران بهر صورت تبعيض يا محدوديتيايجاد كند هيات وزيران مي تواند در هر موقع بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني نسبت بهتمام يا بعضي اقلام كالاهاي آن كشور محدوديت يا سود بازرگاني ويژه اي برقراركند.
http://www.iscu.gov.ir/images/tkinfo-bull1.gifماده 6
هرگاه ضمن موافقت نامه هاي بازرگاني دولت با كشورهاي بيگانه براي كالاي معيني حقوقگمركي بماخذي غير از آنچه كه در جدول تعرفه ضميمه اين قانون مقرراست معين بشودمادام كه موافقت نامه هاي مزبور بقوت خود باقي مي باشد حقوق گمركي آن كالا مطابقماخذ تعيين شده در موافقت نامه ها و با رعايت شرايط مقرر در آنها دريافت مي گرددمگر اينكه در تعرفه ضميمه اين قانون حقوق گمركي كمتري به آن تعلق گيرد و يا ازحقوق گمركي بخشوده شده باشد.
http://www.iscu.gov.ir/images/tkinfo-bull1.gifماده 7
هرگاهكالائي با قيمت نامتناسب يا تسهيلات غير عادي از كشوري براي ورود به ايران عرضهشود( دمپينگ Dumping ) و اين عمل براي اقتصاد كشور رقابت ناسالم تلفي گردد هياتوزيران مي تواند در هر موقع بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني براي ورود كالاي مزبوراز آن كشور سود بازرگاني ويژه اي برقرار كند.
http://www.iscu.gov.ir/images/tkinfo-bull1.gifماده 8
درمواردي كه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض از روي وزن دريافت مي شود وزن كالاعبارتست از وزن ناخالص كالا منهاي وزن تقريبي كه نسبت آن با وزن ناخالص كالا باتوجه نوع ظرف در آئين نامه گمركي تعيين خواهد شد
.
هر گاه در ظروف تجملي وغيرعادي وارد گردد و ماخذ حقوقي كه براي آن ظرف تعيين گرديده زيادتر از ماخذ حقوقمظروف آن باشد حقوق متعلقه بهر يك از ظرف و مظروف جداگانه دريافت مي گردد مگر درمـــواردي كه ظــرف از مظروف قابل تفكيك نباشد يا تفكيك آن مـــوجب نامــرغوبــي ياافتادن كالا از صــورت بازار باشــد كه در اين صورت ظـرف و مظــــــروف تواما مشمولپرداخت حقوق مـاخذ بالاتر خواهد بود
.
در صورتي كه ظرف و مظروف قابل تفكيك باشد وهر يك حقوق جداگانه متعلق به نوع جنس خود را بپردازد حقوق مظروف از روي وزن خالص آندريافت مي گردد.
http://www.iscu.gov.ir/images/tkinfo-bull1.gifتبصره 1 ( تبصره )
صاحبانكالا مي توانند ظروف و تكيه گاه كالاي وارداتي خود را اعم از اينكه از گمرك خارجشده يا نشده باشد بخارج از كشور بر گردانند.
http://www.iscu.gov.ir/images/tkinfo-bull1.gifتبصره 2 ( تبصره )
درموارديكه حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض كالا از روي وزندريافت مي شود وزن كالا بحال و وضع عادي در گمرك ماخذ محاسبه خواهد بود.
http://www.iscu.gov.ir/images/tkinfo-bull1.gifتبصره 3 ( تبصره )
منظوراز ظرف عبارت از هر نوع ظرف يا محفظه يا لفاف و نظائر آن مي باشد.
http://www.iscu.gov.ir/images/tkinfo-bull1.gifماده 9
محفظه هائي كه براي سهولت حمل ونقل كالاي وارداتي بنام كانتينر (Container ) يانظاير آن كه در آئين نامه گمركي تعيين خواهد شد مورد استفاده قرار مي گيرد و معمولاپس از تخليه بخارج برگشت داده مي شود بعنوان ورود موقت پذيرفته مي شود.
http://www.iscu.gov.ir/images/tkinfo-bull1.gifماده 10
ارزشكالاي ورودي در گمرك در همه موارد عبارت است از بهاي سيف ( بهاي خريد كالا در مبداباضافه هزينه بيمه و حمل و نقل و باربندي ) و كليه هزينه هاي مربوط به افتتاحاعتبار يا واريز بروات و همچنين حق استفاده از امتياز نقشه، مدل و علامت بازرگاني وساير حقوق مشابه مربوط به كالا و ساير هزينه هائي كه به آن كالا تا ورود به اوليندفتر گمركي تعلق مي گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالاتعيين و بر اساس نرخ ارز و برابري هاي اعلام شده از طرف بانك مركزي ايران در روزتسليم اظهارنامه خواهد بود.
http://www.iscu.gov.ir/images/tkinfo-bull1.gifماده 11
درمورد كالائي كه بدون ابراز سياهه خريد به گمرك اظهار شود و يا ارزش مندرج در سياههخريد بنظر گمرك نامتناسب باشد گمرك بايد ارزش كالا را براساس ارزش كالاي صادراتيمثل يا مشابه در كشور مبدا همزمان با تاريخ خريد بر اساس فهرست قيمت هاي فروش همانكالا در كشور مبدا منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي عادله تعيين كند
.
در صورتي كهباطلاعات فوق دسترسي نباشد گمرك ارزش عمده فروشي همان نوع كالا يا مشابه آنرا باتوجه به كشور مبدا در بازار داخلي در زمان ترخيص منهاي حقوق گمركي و سود بازرگاني وعوارض و ساير هزينه هاي بعد از ورود و همچنين سود عادله تشخيص و آنرا بعنوان ارزشكالا ماخذ احتساب حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض قرار خواهدداد.
http://www.iscu.gov.ir/images/tkinfo-bull1.gifتبصره ( تبصره )
ضوابطاين ماده در آئين نامه گمركي تعيين خواهد شد.
http://www.iscu.gov.ir/images/tkinfo-bull1.gifماده 12
ارزشتعيين شده، از طرف گمرك در صورتي كه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ كتبي نظر گمرك بصاحبكالا مورد اعتراض قرار نگيرد قطعي است و در صورت اعتراض رسيدگي به آن در صلاحيتكميسيون رسيــدگي باختلاف گمركــي مذكور در ماده 51 خواهد بود.
http://www.iscu.gov.ir/images/tkinfo-bull1.gifماده 13
درصورتي كه صاحب كالا ظرف سي روز از تاريخ قطعي شدن تشخيص گمرك يا از تاريخ ابلاغ رايقطعي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي كالا را با پرداخت وجوهي كه به ورود قطعي آنتعلق مي گيرد ترخيص نكند در اين صورت پس از انقضاي حداقل 4 ماه از تاريخ ورود كالامتروكه محسوب و بدون رعايت اخطار و آگهي به فروش خواهد رسيد.
http://www.iscu.gov.ir/images/tkinfo-bull1.gifماده 14
كالائيكه ترخيص قطعي نشده است وثيقه پرداخت به كليه وجوهي كه به ورود قطعي آن كالا تعلقمي گيرد و ساير بدهي هاي قطعي صاحب كالا بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينههاي گمركي و عوارض مي باشد
.
گمرك نمي تواند قبل از دريافت كليه وجوه مزبور اجازهتحويل كالا را بدهد.
http://www.iscu.gov.ir/images/tkinfo-bull1.gifتبصره 1 ( تبصره )
صاحبكالا از نظر گمرك در مورد كالاي بازرگاني كسي است كه نسخ اصلي اسناد خريد يا حملبنام او صادر و از طرف بانك مهر شده و حواله ترخيص نيز بنام او باشد و يا اسناد مهرشده مزبور بنام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحيت دار گواهيشده باشد.
http://www.iscu.gov.ir/images/tkinfo-bull1.gifتبصره 2 ( تبصره )
گمركمي تواند با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي كالاي متعلق بوزارتخانه ها وموسسات دولتي و وابسته به دولت را با تعهد مسئولان مالي سازمان مربوط با تعيين مهلتو كالاي متعلق به اشخاص را با اخذ ضمانت نامه بانكي و علاوه كردن بهره به ميزاني كههر سال از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام خواهد شد و تعيين مهلتي كه حداكثربيش از يك سال نباشد بطور قطعي ترخيص كند.
http://www.iscu.gov.ir/images/tkinfo-bull1.gifماده 15
توقيفكالا از طرف مقامات صالح بهر عنوان كه باشد باستثناي موارديكه مقامات قضائي باستنادماده 10 قانون مجازات اسلامي دستور توقيف كالا رابدهند مانع از متروكه شدن كالا يااجراي مقررات مربوط به آن نخواهد بود و در صورت فروش كالا پس از كسر كليه وجوهي كهبه ورود قطعي آن كالا تعلق مي گيرد و ساير بدهي هاي قطعي صاحب كالا به گمركات بابتحقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض مازاد در حدود دستورهايمقامات صالح در توقيف خواهد ماند
.
تبصره ـ گمرك مجاز است هرگونه مطالبات گمركيقطعي ناشي از اجراي اين قانون را از اشخاص حقيقي يا حقوقي از طريق عمليات اجرائيطبق آئين نامه اجراي قانون مالياتهاي مستقيم وصول كند.
http://www.iscu.gov.ir/images/tkinfo-bull1.gifماده 16
هرگاه بعد از ترخيص كالا از گمرك معلوم گردد وجوهي كه وصول آن بعهده گمرك ميباشدبيشتر از آنچه مقرر بوده دريافت گرديده يا اساسا دريافت نشده و يا اينكهاشتباهي دريافت گرديده است گمرك و صاحب كالا ميتوانند ظرف هشت ماه از تاريخ صدورسند ترخيص كالاي مورد بحث برحسب مورد تمام يا ما به التفاوت را از يكديگر مطالبه ودريافت كنند
.
مهلت مرور زمان ترخيص كالا به استناد بند ج ماده 3 قانون تشويقصادرات و توليد و تبصره ذيل ماده 39 قانون امور گمركي، موضوع لايحه قانوني راجع بهتفسير ماده 16 قانون امور گمركي، مصوب 1/8/1358 از تاريخ ترخيص كالا نيز هشت ماه ميباشد
.
اضافه كسر دريافتي كمتر از يكهزار ريال قابل مطالبه و دريافت طرفين نخواهدبود . رد اضافه دريافتها از درآمد جاري بعمل خواهد آمد.
http://www.iscu.gov.ir/images/tkinfo-bull1.gifتبصره 1 ( تبصره )
كسردريافتهاي ناشي از اظهار خلاف نسبت بنوع جنس توام با تسليم اسناد نادرست از شمولمقررات اين ماده خارج و مشمول فصل چهارم اين قانون خواهد بود.
http://www.iscu.gov.ir/images/tkinfo-bull1.gifتبصره 2 ( تبصره )
اشخاصيكه كسر دريافتي از آنها مطالبه مي شود هر گاه نسبت بمبلغ مورد مطالبه اعتراض داشتهباشند مي توانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ مطالبه نامه دلائل اعتراض خود را كتبابه گمرك اعلام دارند ؤ در اين صورت اداره گمرك به اعتراض نامه واصله دقيقا رسيدگي مي كند و در مواردي كه اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداري خواهد كرد وگرنه دليل رد اعتراض را بمودي ابلاغ و پرداخت وجه را مطالبه اوليه اعتراض مي كند درصورتيكه مودي ظرف سي روز از مطالبه اوليه اعتراض نكرد يا ظرف يك هفته پس از ابلاغثانوي تقاضاي ارجاع امر را به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي ننموده يا وجهمورد مطالبه را نپرداخت عمليات اجرائي شروع مي شود و اگر بعد از انقضاي سي روز ازتاريخ مطالبه اوليه اعتراض خود را تسليم كرد رسيدگي بموضوع موكول به پرداخت ياتامين مبلغ مورد مطالبه خواهد بود.
 
ورود به سایت

دریافت رمز عبور
عضویت در سایت
 
Copyright 2008 Khankandi . All rights reserved
               + 98 912 695 45 65
                +98 912 572 58 90
 
Powered By Shaparak Group